Blog

Mortgage Blog

Kredi Faiz Desteği Nedir?

Kredi Faiz Desteği Nedir?

Risk taşıyan evlerin yeniden yapılandırılması, geleceği güvence altına almak anlamına geliyor. Hem kentsel dönüşüm projeleri içerisindeki binalara hem de bina sakinlerinin kararıyla yıkılmasına karar verilen binalara uygulanabilecek yıkım kararında kredi faiz desteği almanın şartı yapının yaptırılan risk raporu sonucu riskli çıkıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması veya bakanlar kurulunca resmi gazetede riskli yapı olarak ilân edilmesidir. Bu şart karşılandıktan sonra kentsel dönüşüm için başvuracağınız mortgage uzmanları mutlaka sizi faiz desteği avantajlarından yararlanmanız konusunda bilgilendirecektir. Biz kredi faizi konusunda bilmeniz gerekenleri adım adım anlattık:

Risk Tespitinin Yaptırılması

Kentsel dönüşümün amacı, riskli olarak belirlenen binaların, tehdit oluşturmayacak şekilde güvenli ve sağlam binalara dönüştürülmesidir. Evlerin kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilmesi için bakanlar kurulunca resmi gazetede ilân edilen riskli alanda yer alması veya yaptırılan risk raporu sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan riskli yapılar olması gerekir. Bunun tespitini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer yetkili kurumlar yapar.

Yıkım ve Sonrasındaki İşlemler

Ev ile ilgili risk tespiti yapılırsa yıkım kararı hak sahiplerine bildirilir ve 60 günden az olmamak koşuluyla tahliye işlemi başlar. Burada hak sahiplerinin ortak kararda buluşması önem taşır. Üçte ikilik çoğunlukta yıkım kararı alınırsa işlemler başlatılabilir.

Masraflar ve Devlet Desteği

Eğer eviniz ile ilgili ortak bir yıkım kararı alınıyorsa karşınıza çıkacak masraflar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak kredi alabilirsiniz. İşlemlerin bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, ev sahiplerinin arsa payı üzerine, masraf tutarlarında ipotek uygulanır ve ev sahipleri bu konuda bilgilendirilir.

Bu süreçte binasını yenileten ev sahipleri veya kiracılara, yeniden yapım süresince devlet tarafından geçici konut verilebilir. Eğer bu durum mümkün değilse kira yardımı yapılabilir. Ancak kira yardımından yararlanılması durumunda faiz desteği verilmez.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm projesi dahilinde evini yeniletenlerle birlikte uygun bulunan bireysel kredi kullanıcılarına konut için %4, işyerleri için de %3 kredi faiz desteğinde bulunur.

Garanti BBVA Mortgage Uzmanlarına Danışın

Garanti BBVA'nın konut kredisinin değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüm ile ilgili kredi başvurunuzun işleme konulması için binanızın riskli yapı inceleme formu olması ya da yıkım kararının çıkması gerekir. Ayrıca hangi aşamada olursanız olun, Garanti BBVA Mortgage uzman kadrosuna her zaman sorularınızı yanıtlamaları için başvurabilir ve aklınızdaki tüm soruları sorarak doğru bir yatırıma adım adım ilerleyebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kredi Faiz Desteği Nedir?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat