Blog

Mortgage Blog

Kredi Garanti Fonu (KGF) İşletmelere Destek Veriyor

Kredi Garanti Fonu (KGF) İşletmelere Destek Veriyor

İşletmelerin yatırımları için gereken banka kredisini kullanmalarını mümkün kılan Kredi Garanti Fonu, gelecek vaat eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için destek veriyor.

Kredi Garanti Fonu'ndan önce, söz konusu işletmelerin banka kredisine ulaşması için çok güçlü bir teminat gerekiyordu. Mevcut kredi oranlarının arttırılmasında gündeme gelen ek teminatlar, işletme ve bankalar arasındaki sorunları gündeme getiriyordu. Kredi Garanti Fonu bu aşamada devreye girerek, verdiği kefalet ve üstlendiği risklerle KOBİ'lerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlıyor; ayrıca uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale getiriyor. Böylece büyüme ve kalkınma adına girişimciliği teşvik ediliyor. Özellikle genç ve kadın girişimcilerin ekonomiye daha fazla katılmasını, yenilikçi yatırımlar gerçekleştirilmesini ve ihracatın desteklenmesini sağlıyor. Böylelikle bölgesel yatırımlara ağırlık veriliyor.

Kredi Garanti Fonu'na kimler başvurabilir sorusuna cevap olarak; KOBİ olarak kabul edilen, yani çalışan sayısı 25 kişiden az olan imalat, sanayi, madencilik sektöründeki girişimciler; esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimcileri sayabiliriz. Burada temel nokta; yeni iş fikirleri ve banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay sahip olamayan küçük ölçekli işletmelerin de kolayca başvurabilmesi.

Kredi Garanti Fonu'na başvurmak için teminatından yararlanılmak istenilen bankaya, KGF kefaletinden faydalanmak istenildiğini bildirmek ve dosyanın KGF'ye gönderilmesineuygunluk vermek yeterli. Kredi başvurusu uygun bulunduğu takdirde, banka tarafından iletilen kefalet talebi kısa süre içinde sonuçlanıyor.

KOBİ'lerin tüm ihtiyaçları için uygun kredi çözümleri sunan Garanti BBVA, teminatını KGF'den alan girişimcilere kredi veriyor. Garanti BBVA Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi (PGS) sağladığı kredi desteğinde KOBİ'ler, kadın girişimciler ve genç girişimcilerin PGS ile kullanılacağı ticari taksitli kredilerin ödemesiz dönemi en fazla 12 ay; vadesi en az 6 ay, en fazla ise 60 ay olduğu ifade ediliyor. İhracatçı KOBİ'ler, PGS aracılığıyla Eximbank'a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu şeklinde de kefalet talebinde bulunabiliyor.

Kredi kriterleri ile ilgili https://www.garantibbva.com.tr/tr/kobi/krediler/kredi-garanti-fonu.page sayfasından daha fazla bilgi alabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kredi Garanti Fonu (KGF) İşletmelere Destek Veriyor
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat