Blog

Mortgage Blog

Tapu Harçlarında  "Online Ödeme Devri” Hayatı Kolaylaştırıyor!

Tapu Harçlarında "Online Ödeme Devri” Hayatı Kolaylaştırıyor!

Devlete bağlı olan kurumlardan, yapılan hizmetlerin bedeli olarak, devlet tarafından vatandaşlardan tahsil edilen bedellerden biri olan tapu harcı, gayrimenkul alım-satımı sırasında alınan tapu hizmetlerinin karşılığı olarak ifade ediliyor. Söz konusu harç, emlak ve gayrimenkul işlemlerinde hizmet bedeli olarak karşımıza çıkıyor. Kimin ne kadar tapu harcı ödeyeceği ise, her yıl değişen oranlarla ve ilgili mevzuatlarla belirleniyor.

15 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, tapu harcına indirim yapıldığı açıklandı. Bununla birlikte birçok soru gündeme geldi.

Kimler tapu harcı ödemek zorunda? Tapu harcı oranları nasıl belirleniyor ve ödemeler ne şekilde yapılıyor?

Tapu harcı hesaplama işleminde 2017 yılı oranı, "binde 20” olarak belirlenmişti. Alınan son karara göre ise konut ve işyerleri için tapu harcı "binde 15" olarak yeniden yapılandırıldı. Bu durum, gayrimenkulün tapu dairesindeki tapu devir işlemleri için taşınmazın, asıl satış bedeli üzerinden binde 15 oranında tapu harcı ödenmesi gerektiği anlamına geliyor. Buna göre, 6 ay boyunca tapu harçlarının binde 15 olarak tahsil edileceği ifade ediliyor. 30 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek söz konusu uygulama ile tapu harcı, alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil ediliyor. Bunun yanı sıra; tapu harcı, bazı durumlarda satıcı olan mülk sahibinin alıcıyla anlaşma yaparak binde 30'luk oranı, yalnız alıcıdan tahsil edilebileceğinin altı çiziliyor.

Taşınmaz bedeli 500 bin TL olan bir işyeri sahibi indirimle birlikte, 7,500 TL'lik bir bedel ödüyor. Tapu harcı indirimi yalnız konut ve işyerlerinde geçerli olup, bunun dışında ki gayrimenkuller için tapu harcı indiriminin uygulanmadığı belirtiliyor.

Gayrimenkul alım- satımında devreden ve devralan vatandaşların ödemesi gereken tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor. Ancak; sıra beklemeden ve kolay bir şekilde işlem yapmak isteyenler için artık Maliye Bakanlığı'nın yetki verdiği bankalar tarafından da ödeme tahsil edilebiliyor.

Tapu Müdürlükleri'nde e-tahsilat uygulamasına geçilmesiyle birlikte Garanti BBVA Şubelerinden ve diğer yetkili banka şubelerinden ya da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesindeki (www.tkgm.gov.tr) "e-Tahsilat" sayfasına girerek; kredi kartı veya hesap kartı ile ödemeler online olarak kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca Garanti BBVA'nın dönemsel olarak yaptığı kampanyalarla, taksitlendirme de yapılabiliyor. Böylece tapu harcı ödemesi için vergi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Tapu Harçlarında  "Online Ödeme Devri” Hayatı Kolaylaştırıyor!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat