Blog

Mortgage Blog

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşümün temel sebebi; çarpık kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan bozulmuş şehir düzeni, artan nüfus ve en önemlisi doğal afetler sonucu oluşabilecek risklerdir. Kentsel dönüşüm kapsamındaki projeler, ömrünü tamamlamış yapıların yerine, depreme dayanıklı ve altyapısı güçlü modern binaların inşa edilmesini kapsamaktadır.

Kentsel dönüşüm, "riskli binalar" ve "riskli alanlar" değerlendirilerek bunların projelendirilmesi gerektiğinin her fırsatta altı çiziliyor olsa da, Türkiye"de kentsel dönüşüm gerektiği gibi ilerliyor mu? Aslında kentsel dönüşümün ülkemizde bir sistem içinde ve ada bazlı ele alınmadığı sık sık gündeme gelmektedir. Dönüşüm uygulamaları bina bazında değil, ada bazında değerlendirilmelidir. Böylelikle kent bütünlüğü ve estetiği göz önünde bulundurularak; daha geniş yeşil alanlar, sokaklar ve yaşam alanları sunan kentler oluşur. Ayrıca büyük adalarda ortaya çıkarılacak projeler, kentsel dönüşümün sürecini de hızlandırmış olur. Bu yüzden kentsel dönüşüm sadece gayrimenkule odaklanmamalı, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı da konunun içinde değerlendirilerek hareket edilmelidir. Dönüşüm süreciyle yapılandırılmaya başlanılan mekanların, kentin ruhuna ve kültürüne yakın unsurlar içermesi de bir diğer öenmli konudur. İlk kez Ankara"da uygulanan Kentsel Dönüşüm Projeleri, gecekondu alanlarında, sanayi alanlarının kent merkezlerini terk etmesi sonucu oluşan boş alanlarda,olası bir doğal afette zarar görebileceği öngörülme şartı ileuygulanmıştır. Kentsel koruma, iyileştirme, yenileme, yeniden canlandırma ve soylulaştırma yöntemleri kullanılarak uygulanan kentsel dönüşüm uygulamalarında; İstanbul, İzmir ve Bursa, söz konusu yöntemler ile kentsel dönüşüm çalışmalarını gördüğümüz diğer şehirler olarak karşımıza çıkıyor.

İlk adım çalışmaları, yasadışı konut bölgelerinin yeniden yapılandırılması üzerine odaklanırken, ikincil çalışmalar, 1999 Marmara Depremi sonrası Türkiye"nin kentsel dönüşüm gündeminin mevzuat değişiklikleri eşliğinde afet riski altındaki kentsel yerleşmeleri organize etmektedir. 2011 yılında yaşanan Van Depremi"nden sonra, kentsel dönüşüm konusunda hukuki sorunların çözümü için farklı isimler altında yasalar düzenlenmiştir. Uygulamanın son çalışmaları olarak değerlendirebileceğimiz 2011 yılı sonrası Kentsel Dönüşüm Projeleri ile yaşadığımız çevrede sık sık karşılaşmaktayız.

Sonuç olarak zaman içinde evrimleşen yasalar ve çözüm odaklı anlayış ile birlikte  kentlerin düzenini bozmayan, kentlere uyumlu yaşam alanları sunan  kentsel dönüşümuygulamaları için belediyelere ve müteahhitlere büyük görevler düşmektedir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat