Blog

Mortgage Blog

Yürürlüğe Giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Yürürlüğe Giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Çok katlı binaların yerini az katlı binalar alacak!

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" 2017 yılı Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik ile birlikte, yüksek binaların yerini daha alçak ve yatay yönde genişleyen binalar alacak. Bunun sonucunda yeni binaların tabanda yayılma imkânının daha fazla olması planlanıyor. Ayrıca yürürlüğe giren yönetmelik ile yapının oturacağı taban alanının arsanın yüzde 40'ını geçmemesi şartı kaldırılıyor. Yeni yapılacak binaların taban alanı arsanın yüzde 60'ına kadar çıkabilecek. Yani çok katlı apartmanlar yerine az katlı binalar inşa edilecek. İnşa edilecek olan binaların önünde ve yanlarında bırakılması gereken kaldırımlara 5 metre, yanındaki binaya 3 metre gibi zorunlu mesafelere uymak yeterli olacak.

Emsal Harici Alanlara Sınırlama Geldi!

Mevcut uygulamada; balkon, asansör, mescit, ve yangın merdiveni boşluğu gibi alanlar, emsal harici alanlar olarak kabul ediliyor fakat inşaat sırasında herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmuyor ve bu alanlar konuta dahil gibi gösterilerek suistimal ediliyordu.  Bu durumun önlenmesi amacıyla bodrum katın üzerindeki mescit, kreş, yangın merdiveni ve balkon gibi alanlar toplam inşaat alanının yüzde 30'u ile sınırlandırılması planlandı. Tüm cepheleri toprak altında kalan otoparklar ise emsal dışı alan olarak kabul edildi.

Yamaçlardaki Binalar

İmar Yönetmeliği'nde yamaçlarda yapılan ve kot farklı nedeniyle önden ve arkadan farklı yükseklikte görünen binalar için de kademeli mimari şartı getirildi. Bu tür yapılarda her iki cepheden de aynı kat sayısı görünecek. Bunun sonucunda kötü bir görüntü yaratan yapılaşma önlenmiş olacak.

Kazı İzin Belgesi

İnşaata başlamadan önce alınması gereken ruhsat ile ilgili gecikmeler nedeniyle çalışmalar erteleniyordu.  Bu durumu önlemek adına, düzenlenen taslakla birlikte "kazı izin belgesi" belgesinin alınması inşaata başlamak için yeterli olacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yürürlüğe Giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat